10 punten voor presenteren (samenvatting, Engels)

09/03/2014

10 punten voor presenteren: een samengevatte opsomming van de 10 Ways Great Speakers Capture People’s Attention BY Sims Wyeth.

My Head

Figuur: voorbeeld van een clear headline (zie: regel 8.)

1. Start with the unexpected.
Start with a bang, not a whimper. Jump right into the subject and create suspense, intrigue, curiosity.
2. Make it about them.
Talk about their goals, their aspirations, their anxieties: Fear, Uncertainty, and Doubt (FUD).
3. Keep it concrete at the start.
Show a prop, use language that appeals to the senses, tell a good story.
4. Keep it moving.
Make sure that every new bit of information you provide builds on what came before. Make your presentations like rivers, not canals.
5. Get to the point.
Give them only one point, make it early and often.
6. Arouse emotion.
One definition of courage is acting out of character. Humor changes the chemistry.
7. Keep it interactive.
An effective teacher, by asking questions, can get monosyllabic students to open up and participate.
8. Write clear headlines.
Write headlines for your slides that: 1. express a point of view; 2. implies action; 3. is brimming with intellectual and emotional content. “We Can Dominate the Market” is a better than “Market Share.”
9. Keep it short.
Stop talking before they stop listening. The mind cannot absorb what the behind cannot endure.
10. Let there be you.
The presence of a human being alone on a stage is profound: “What you are speaks so loudly that [nobody] can hear what you’re saying.” ~ Ralph Waldo Emerson.

Lees meer: 10 Ways Great Speakers Capture People’s Attention BY Sims Wyeth.

Tegelwijsheid (6)

05/11/2013

Wel verdraaid …

Verdraaide tegelwijsheid

Zie ook: Tegelwijsheid (5)

Rekenen met tijdsverschillen

13/10/2013

De leerlingen ontvingen tijdens een les Rekenen het onderstaande vluchtschema en op het whiteboard had ik de volgende tijdsverschillen met Amsterdam opgeschreven: Detroit -6 uur en Phoenix -8 uur. Ik stelde de vraag: hoelang is de totale reisduur van Amsterdam naar Phoenix?

Time Table

Figuur 1: vluchtschema Amsterdam – Phoenix

Studenten bleken moeite te hebben met de abstracte aanduiding van de tijdsverschillen met Amsterdam, dus met: Detroit -6 uur en Phoenix -8 uur. Ze zagen niet direct wat deze tijdsverschillen betekenden en dat er ook binnen de Verenigde Staten dus nog een tijdsverschil van een paar uren is.

KLM-vliegtuig

Figuur 2: KLM-vliegtuig

Nadat ik merkte dat de studenten moeite bleken te hebben met de aanduiding van de tijdsverschillen, opperde ik dat je -direct nadat je op Phoenix bent aangekomen- naar huis, familie, partner, of vrienden in Amsterdam belt en vroeg hen: hoe laat zal het dan in Amsterdam zijn?

Toen ik de abstracte tijdsverschillen zo in de context zette, was het voor de studenten wel direct duidelijk wat de tijdsverschillen inhielden en ze noemden moeiteloos de tijd in Amsterdam (23:07 uur).

Uw wachtwoord verloopt over 1 dagen

23/09/2013

Uw wachtwoord verloopt over 1 dagen

Educatieve spreuk

17/09/2013

Some letters have to must be written but
should never ever have been sent~B.

letter quote

Werken met vaste structuren voor lesgeven

02/09/2013

Powerpoint Windows 7

Kies er bij voorkeur voor om zoveel mogelijk met vaste structuren te werken bij het lesgeven. Het werken met vaste structuren biedt leerlingen helderheid en herkenbaarheid.

Vaste structuren op alle niveau’s bij het lesgeven

In de post Flipped Classroom in Moodle beschreven we op welke wijze de lesstof in een periode (van tien weken) wordt gestructureerd in cursus (course), module en les (lesson) en hoe de lesstof in een elektronische leeromgeving (Moodle) wordt opgeslagen.

In een lesblok (of blokuur) hanteren we een andere vaste structuur. Een lesblok kan (bijvoorbeeld) worden opgebouwd uit vier vaste delen, zoals dit bij Rekenblokken wordt gedaan: een start, een instructie, de reflectie en een verlengde instructie. We gebruiken een eenvoudige PowerPoint presentatie om de vaste structuur te ondersteunen.

In de lesblokken gebruikte opdrachten en practica bouwen we ook volgens een vaste structuur op. We hanteren hiervoor bijvoorbeeld een ‘template’ met gestandaardiseerde onderdelen.

De effecten van vaste structuren

Een effect van het werken met vaste structuren is dat deze houvast biedt voor de studenten, dus ook veiligheid.

Een tweede effect is dat het ook makkelijker is om lessen voor te bereiden: de docent kan zich volledig op de inhoud van zijn lesblokken richten en hoeft niet meer bij de vorm ervan stil te staan.

Een derde effect is dat met het gebruik van vaste structuren en ‘templates’ ook het gebruik en de inzet van digitale leermiddelen wordt vereenvoudigd.

Flipped Classroom in Moodle

30/08/2013

Inleiding
Het is altijd een hele uitdaging om de lesstof in de tijd te plannen. De uitdaging lijkt nog groter als we het concept van de Flipped Classroom in Moodle willen opnemen. In dit artikel doen we een poging daartoe.

Indeling in tijd
We delen de lesstof op drie niveau’s op: Course, Module en Lesson. Een ‘Course’ neemt een periode (van tien) weken, ofwel: een half semester. Een ‘Module’ neemt een week en in een week komen verschillende ‘Lessons’ aan bod.

Flipped Classroom

Les: Course, Module en Lessons
We gebruiken de Moodle les om een Course, een Module, of om de Lessons te beschrijven.
1. Een ‘Course’ krijgt een code met 0 als volgnummer, bijvoorbeeld: MWS0 (Installing and Configuring Microsoft Windows 7 Client).
2. Een ‘Module’ krijgt de code met een nummer 1 t/m 9, bijvoorbeeld: MWS5 (Configuring Wireless Network Connections).
3. Een ‘Lesson’ krijgt daarnaast ook nog een extra .prefix, bijvoorbeeld: MWS5.2 (Configuring a Wireless Network).

Product Breakdown Structure

Label: Module, Preparation en Lessons
Elke week in Moodle is door middel van labels ingedeeld in drie secties: Module, Preparation en Lessons.
1. Onder ‘Module’ wordt de Moodle les opgenomen waarin de lesstof voor die week wordt beschreven.
2. Onder ‘Preparation’ worden video’s en URL’s opgenomen, waarmee de studenten hun lessen thuis kunnen voorbereiden.
3. Onder ‘Lessons’ worden de Moodle lessen met vragen, opdrachten en practica opgenomen, waaraan de studenten in de lesuren op school kunnen werken.

Course en Module

Pagina: Outline en Objectives
Een ‘Course’ en een ‘Module’ zijn beide een Moodle les en deze bestaat uit verschillende pagina’s: van elke ‘Course’ en ‘Module’ wordt in ieder geval een pagina Outline (samenvatting) en een pagina Objectives (leerdoelen) opgenomen.

Voordelen
Indien we de Flipped Classroom op deze wijze in Moodle vastleggen, dan zijn er de volgende voordelen:
1. de lesstof is in tijd gepland en zeer gestructureerd opgebouwd;
2. een ‘Course’ en ‘Module’ zijn op het hoogste niveau vastgelegd, inclusief de Outline en de Objectives van het lesmateriaal.
3. het is eenvoudig mogelijk om een willekeurig (groeiend) aantal video’s en URL’s aan het lesmateriaal toe te voegen.
4. er wordt optimaal gebruik gemaakt van de Moodle objecten.


The Flipped Classroom


Teaching for Tomorrow: Flipped Learning


Why I Flipped My Classroom


Voorkom voortijdig schoolverlaten

27/08/2013

Flyer Vroegtijdig Schoolverlaten

Een mooie flyer van VSV Groningen voor de website via welke ze iedereen in de provincie Groningen die te maken heeft met voortijdig schoolverlaten:

  • Informeren over allerlei zaken rondom voortijdig schoolverlaten;
  • De mogelijkheid bieden om snel met elkaar in contact te komen;
  • De kans geven om zélf informatie en ideeën aan te leveren.

VSV Groningen – Vroegtijdig Schoolverlaten


Resistentie van bacteriën tegen antibiotica aangestipt

27/08/2013

Recistent tegen antibiotica

Hoe leg je aan een klas uit wat het gevaar is van resistentie tegen antibiotica? Je kunt dit met behulp van een Smart- of whiteboard heel leuk en begrijpelijk uitleggen.

Teken een cirkel en zet in de cirkel allemaal stippen: dit is een kolonie bacteriën. Je kunt het gedrag van bacteriën zelfs nabootsen door steeds meer stippen te zetten, alsof de kolonie zich sterk voortplant.

Leg nu eerst ook uit wat een antibioticum is en vertel vervolgens dat je de kolonie bacteriën met een antibioticum te lijf gaat. Wis vervolgens alle stippen, alsof de bacteriën door het antibioticum worden weggevaagd.

Vertel tijdens het wissen iets over erfelijkheid en overerfbare eigenschappen. Laat tenslotte twee stippen op het Smart- of whiteboard staan en leg uit dat deze bacteriën over een bijzondere eigenschappen beschikken: deze zijn namelijk bestand tegen het antibioticum.

Begin nu weer stippen te zetten en leg uit dat dit de ‘nakomelingen’ zijn van de twee bacteriën, die bestand zijn tegen het antibioticum.

Eding marker

Tip: je kunt nog beter de resistentie tegen antibiotica uitleggen door voor de ‘gewone’ bacteriën een whiteboard marker en voor de resistente bacteriën een Eding marker te gebruiken: in dit geval dien je wel te weten hoe je na afloop de twee ‘resistente’ stippen alsnog kunt verwijderen. (met een tweede antibioticum:-)


Wageningen UR: Antibioticumresistentie


RIVM: Antibioticaresistentie in Nederland neemt toe


Nu.nl: Resistentie tegen antibiotica ‘groot gevaar voor gezondheid’


Tegelwijsheid (5)

17/08/2013

“Misschien iets voor boven de frisautomaat?”

Tegelwijsheid 5

Tegelwijsheid 5

Zie ook: Tegelwijsheid (4),
https://edukeet.wordpress.com/2013/05/04/tegelwijsheid-4/